Exhibition in 2006 – 2009

2006

‘06.5 Fukuya
‘06.6 Gallery en
‘06.6 Umeda Hankyu
‘06.11 Table Gallery
‘06.11 Tobu Ikebukuro
‘06.12 Umeda Hankyu Gaisho Salon

2007

‘07.5 Gallery Kamekawa
‘07.5 Kobe Daimaru
‘07.6 Umeda Hankyu
‘07.6 Okaya
‘07.10 Nanohana
‘07.10 Burari
‘07.11 Tobu Ikebukuro

2008

‘08.5 Tenmaya Fukuyama
‘08.5 Eagle Himeji
‘08.6 Table Gallery
‘08.6 Umeda Hankyu
‘08.6 Matsuya Ginza
‘08.7 Gallery en
‘08.10 Burari
‘08.11 Tobu Ikebukuro
‘08.11 Fukuya
‘08.11 Mirrors Usa
‘08.12 Nanohana

2009

‘09.2 Nishinomiya Hankyu
‘09.5 Gallery Kamekawa
‘09.5 Eagle Himeji
‘09.6 Umeda Hankyu
‘09.6 Matsuya Ginza
‘09.10 Okaya
‘09.10 Gallery So
‘09.11 Tokyu Shibuya