Exhibition in 2002-2005

2002

‘02.2 Gallery en

2003

‘03.2  Table gallery
‘03.4 Nanohana
‘03.4 Burari
‘03.5 Salon de Vamhou
‘03.6 Kobe Daimaru
‘03.6 Tobu Ikebukuro
‘03.10    Hankyu Umeda
‘03.10 Takashimaya Tamagawa  
‘03.12 Gallery Strass

2004

‘04.5  Gallery en
‘04.3  Hankyu Umeda Art Gallery
 ‘04.3  Kobe Daimaru
‘04.3  Takashimaya Tamagawa
 ‘04.5   Nakai Sanseido
‘04.12 Table gallery
‘04.12 Hankyu Umeda salon     

2005

‘05.6    Piare
‘05.6    Hankyu Umeda Art Gallery
‘05.6    Fukuya
‘05.6    Okaya
‘05.10 Takashimaya Tamagawa
‘05.10 Kobe Daimaru
‘05.12   Tobu Ikebukuro
‘05.12 Hankyu Umeda Salon